İstanbul İçin Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi

1999 DEPREMLERİNİN 20. YILINDA

İSTANBUL İÇİN OLASI DEPREM KAYIP TAHMİNLERİ

 

İstanbul’da kentsel ölçekli deprem etkilerinin belirlenmesi amacıyla 2009 yılında gerçekleştirilen “İstanbul Olası Deprem Kayıp Tahminleri” başlıklı çalışmadan bu yana geçen zaman zarfında kent önemli değişim/dönüşüm süreçleriyle karşı karşıya kalmıştır. Şehir nüfus, üstyapı ve altyapı unsurları olarak hızla büyümekte, gelişmekte ve değişmektedir. İstanbul bina stoğunun yaklaşık %30’luk bir bölümü artık, 2000 yılı sonrası inşa edilmiş görece yeni yapılardan oluşmaktadır. Kentsel dönüşüm projeleri hızla devam etmektedir. Toplu konut/site türü yapılaşma kent içi boş alanlarda ve kent çeperinde sürmekte, çok sayıda 20 kat üstü yüksek yapı inşa edilmiş ya da edilmektedir. Önemli altyapı projeleri (Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve bağlantı yolları, Marmaray, Avrasya tüneli, yeni metro hatları) devreye girmiştir. Altyapı ve üstyapıda meydana gelen tüm bu değişimlere ek olarak, geride bıraktığımız 10 sene içinde İstanbul’un deprem tehlikesi ile ilgili yeni bilimsel araştırmalar gerçekleştirilmiş, yeni bilgi ve bulgular ortaya konmuştur. Tüm bu gelişme ve değişimler, İstanbul ili genelini kapsayan deprem kayıp tahminlerinin güncellenmesi ihtiyacını ortaya koymaktadır.

 

Boğaziçi Üniversitesi ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan “İstanbul İli Olası Deprem Kayıp Tahminlerinin Güncellenmesi” başlıklı protokol sözleşme kapsamında, İstanbul’un güncel nüfus, bina ve altyapı envanterleri oluşturulmuş, güncel deprem yer hareketi verileri/modelleri kullanılarak kentsel ölçekte deprem risk değerlendirme çalışmaları tamamlanmıştır. Çalışmalar, İ.B.B. Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü ile işbirliği içerisinde, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı tarafından gerçekleştirilmiştir. Projede, deprem tehlike analizleri, kentsel üstyapı ve altyapı unsurlarının risk analizleri ile Yenikapı ve Maltepe miting alanlarının deprem risk değerlendirmesi çalışmaları gerçekleştirilmiştir. Kentsel deprem tehlike ve risk analizleri deterministik ve olasılıksal yöntemlerle ele alınırken, miting alanlarının deprem risk değerlendirmesinde ise çeşitli titreşim ölçüm ve modelleme yaklaşımları kullanılmış, sıvılaşma potansiyeli ve anroşman stabilite analizleri yapılmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediyesisınırları için ELER ve ELER-Lifelines yazılımları kullanılarak gerçekleştirilen deprem risk analizleri ile; Mw=7,5 büyüklüğündeki bir senaryo depremi ve deprem yer hareketi benzetimi yoluyla elde edilmiş 15 farklı deprem senaryosu ve ayrıca 72, 475 ve 2.475 yıllık yinelenme periyodlarına karşılık gelen olasılıksal deprem yer hareketi dağılımları sonucunda oluşması muhtemel bina hasarları, bunlara bağlı can kaybı ve yaralı sayıları ile altyapı unsurlarında meydana gelebilecek hasarlara yönelik belirlemeler yapılmıştır.

 

Kocaeli ve Düzce depremlerinin 20. yılında, en son deprem tehlikesi bilgi ve modelleri ışığında, güncellenen üstyapı ve altyapı envanter bilgileri kullanılarak elde edilmiş sonuçların, her türlü kentsel fonksiyona ilişkin planlama çalışmasında, afet müdahale planlarında, depreme karşı yapısal iyileştirme ve kentsel dönüşüm çerçevesinde öncelikli bölgelerin saptanması çalışmalarında göz önüne alınması ve kullanılması büyük önem taşımaktadır. Proje sonuçları İ.B.B. Deprem ve Zemin İnceleme Müdürlüğü tarafından yürütülmekte olan “Afet Risk Yönetimi için Megaşehir Gösterge Sistemi - MegaİST’ projesi kapsamında ayrıca temel girdi olarak kullanılmakta; bu çerçevede fiziksel hasargörebilirliğin yanı sıra, sosyal hasargörebilirlik de dikkate alınarak afet riskinin bütüncül olarak değerlendirilmesi sağlanmakta, olası kayıpların ortaya çıkaracağı koşullar ile mücadele edebilme kapasitesi analizleri ve afet risk yönetimi sürecinin yönetimsel ve organizasyonel verimlilik analizleriyle birlikte ele alınarak değerlendirilmektedir.

Duyuru Tarihi: 
20 Ağustos 2019