Hakkımızda

Kandilli Rasathanesi ilk olarak 1868 tarihinde kurulmuştur. 1911’de  resmi meteorolojik gözlemleri, 1926 yılında sismoloji ile ilgili sistematik ölçümleri bünyesine almıştır. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü olarak, Boğaziçi Üniversitesi bünyesine dahil olmasıyla birlikte, Deprem Mühendisliği, Jeofizik ve Jeodezi Anabilim Dalları altında lisansüstü eğitimi veren ve deprem izleme, araştırma ve uygulama faaliyetlerinin tek ve bütünleşik bir yapı altında toplandığı çok disiplinli bir deprem araştırma kurumu haline gelmiştir.

Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı, 1989 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü bünyesinde lisansüstü düzeyde eğitim veren bir bölüm olarak kurulmuştur. Anabilim Dalı, Türkiye’de Deprem Mühendisliği dalında Master ve Doktora derecesine yönelik yüksek lisans eğitimi veren ilk akademik birimdir. Eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama faaliyetleri yoluyla, depreme dayanıklı yapıların, sistemlerin, kentlerin ve çevrenin oluşturulmasına ve depremlerin sebep olduğu sosyal, fiziksel ve ekonomik kayıpların en aza indirgenmesine katkıda bulunmak, anabilim dalının temel amacıdır. Bölümümüz, eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama faaliyetlerini bilimsel ve teknolojik ilerlemelerin ışığında daha da geliştirerek, ulusal politikaların ve uygulamaların oluşturulmasına katkıda bulunmayı, uluslarararası bilimsel platformlardaki etkinlik ve saygınlığını güçlendirerek sürdürmeyi hedeflemektedir.

Deprem Mühendisliği, deprem kaynağının tanımlanmasından, deprem afet risklerinin azaltılması yöntemlerine kadar değişen faaliyetleri kapsayan çok aşamalı bir süreç olarak tanımlanabilir. Zemin ve yapıların deprem davranışının analizi ile kuvvetli yer hareketinin belirlenmesi, anabilim dalının iki büyük çalışma alanını oluşturmaktadır. Akademik faaliyetlerimiz şu birbirini tamamlayan farklı alanlarda yoğunlaşmıştır:

 • Deprem tehlikesi ve riski analizleri
 • Kentler için deprem hasar senaryoları
 • Kuvvetli deprem yer hareketinin özellikleri
 • Üç boyutlu deprem yer hareket simülasyonları
 • Zemin ve saha tepki analizi
 • Binaların, tarihi anıtların, sanayi tesislerinin, köprü ve barajların deprem davranışı
 • Yapı-zemin etkileşimi
 • Küçük ölçekli model ve prototip yapıların dinamik testleri
 • Yapıların güçlendirilmesi ve deprem sonrası sağlamlaştırılması
 • Hasar değerlendirmesi ve deprem sigortası
 • Yapı ve altyapı sistemlerinin deprem hareketlerinin izlenmesi
 • Depreme dayanıklı tasarım yönetmeliklerinin geliştirilmesi

 

Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı , Türkiye’de başta deprem risklerinin azaltılması olmak üzere birçok konuda öncü olmuştur. Anabilim Dalı üyeleri çeşitli ulusal komitelerde ve ulusal projelerde yönetici ve üye olarak görev almışlar, ülkemizde deprem risklerinin azaltılmasına yönelik ulusal politikaların oluşturulmasına ve uygulamaya esas çalışmaların yönetim ve yönlendirilmesine önemli katkılarda bulunmuşlardır.

Deprem Mühendisliği Anabilim Dalı, araştırma ve öğrenci ve öğretim üyesi değişimi konularında, dünyadaki ilgili kurumlar ile yakın işbirliği içindedir. Bu kurumlar, çeşitli uluslararası organizasyonları, meslek örgütlerini, üniversite araştırma merkezlerini ve hükümet kuruluşlarını kapsamaktadır.