Hakkımızda

1868 tarihinde kurulan Kandilli Rasathanesi, 1911’de resmi meteorolojik gözlemleri, 1926 yılında sismoloji ile ilgili sistematik ölçümleri bünyesine almıştır. Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü olarak, Boğaziçi Üniversitesine dahil olmasıyla birlikte, Deprem Mühendisliği, Jeofizik ve Jeodezi Ana Bilim Dallarında lisansüstü eğitimi veren ve deprem izleme, araştırma ve uygulama faaliyetlerini tek ve bütünleşik bir yapı altında toplayan çok disiplinli bir deprem araştırma kurumu haline gelmiştir.

Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı, 1989 yılında Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü bünyesinde lisansüstü düzeyde eğitim veren bir bölüm olarak kurulmuştur. Bölümümüz, Türkiye’de Deprem Mühendisliği alanında Master ve Doktora derecesine yönelik yüksek lisans eğitimi veren ilk akademik birimdir. Eğitim, öğretim, araştırma ve uygulama faaliyetleriyle, depreme dayanıklı yapıların, sistemlerin, kentlerin ve çevrenin oluşturulmasına, depremlerin sebep olduğu sosyal, fiziksel ve ekonomik kayıpların en aza indirgenmesine, ulusal risk azaltma ve risk yönetimi politikalarının ve uygulamalarının oluşturulmasına katkıda bulunmak, çalışmalarımızın ana hedefleridir.

Deprem Mühendisliği, deprem kaynağının tanımlanmasından, deprem risklerinin azaltılması yöntemlerine kadar değişen faaliyetleri kapsayan çok aşamalı bir süreç olarak tanımlanabilir. Zeminlerin, yapıların ve sistemlerin deprem davranışının analizi ile depremden kaynaklanan kuvvetli yer hareketinin özelliklerinin belirlenmesi, ana bilim dalının iki ana çalışma alanını oluşturmaktadır. Akademik faaliyetlerimiz birbirini tamamlayan farklı alanlarda yoğunlaşmıştır:

 • Deprem tehlikesi ve risk analizleri
 • Kuvvetli deprem yer hareketinin özellikleri
 • Zemin ve saha tepki analizleri
 • Kentler için deprem hasar senaryoları geliştirilmesi
 • Binaların, tarihi anıtların, sanayi tesislerinin, köprü ve barajların deprem davranışı
 • Yapı sağlığı izleme sistemleri
 • Küçük ölçekli modellerin ve prototip yapıların dinamik testleri
 • Yapıların güçlendirilmesi ve deprem sonrası sağlamlaştırılması
 • Deprem sigortası uygulamaları
 • Yapı-zemin etkileşimi
 • Depreme dayanıklı tasarım yönetmeliklerinin geliştirilmesi

 

Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı, Türkiye’de başta deprem risklerinin azaltılması olmak üzere birçok konuda öncü olmuştur. Öğretim üyelerimiz çeşitli ulusal komitelerde ve ulusal projelerde yönetici ve üye olarak görev almışlar, ülkemizde deprem risklerinin azaltılmasına yönelik ulusal politikaların oluşturulmasına ve uygulamaya esas çalışmaların yönetim ve yönlendirilmesine önemli katkılarda bulunmuşlardır.

Deprem Mühendisliği Ana Bilim Dalı, araştırma, uygulama ve öğrenci ve öğretim üyesi değişimi konularında,  uluslararası üniversiteler, kurumlar, meslek örgütleri ve araştırma merkezleri ile yakın işbirliği içindedir.